"סקריפט" מרס 2002, גליונות 3-4

בפתח הגיליון
על המחברים

מאמרים

מבוא

סוגות של שיח אורייני דבור: היבטים התפתחותיים ובין-תרבותיים / שושנה בלום-קולקה
"אימא של מי את?" התנסויות בתצפית אתנוגרפית של שיח ילדים / שושנה בלום-קולקה, טליה חביב, חנה אבני וחנה צימרמן
מתצפית לתעתיק: תאוריה, פרקטיקה ופרשנות בניתוח שיח טבעי של ילדים / גונן הכהן ומיכל חמו
תרומת שיח עמיתים בגן להתפתחות השיח האורייני: סוגות וכיולים / שושנה בלום-קולקה ודבורה הוק-טגליכט
שיח מדעי בקרב ילדים / חנה צימרמן
ללמד פירושו לדבר עם ילדים: כמה דוגמות משיחות אישיות ולימודיות / נורית פלד-אלחנן

תקצירים באנגלית