"סקריפט" 2001, גליון 2

בפתח הגיליון
על המחברים
מאמרים

מהבנת הנקרא להבנת הנקרה: מפעילות בטקסטים לפעילות אוריינית של טיעון בהקשרים שונים / אמנון גלסנר וברוך שוורץ
ממאגרי מידע ללמידה / יהושפט גבעון וריקי רימור
ידע לא ילידי בלשון שנייה: מקרה הסביל / איריס אלפי-שבתאי ודורית רביד
הכתיבה כעדות לקריאה: דיון בסוגה כמסגרת לבניית משמעות / מילי אפשטיין-ינאי
על מידע משתמע ומניפולציות רגשיות / זוהר לבנת
חקר ה"אני" המקצועי באמצעות מיצוב פיגורטיבי: שיטת מחקר איכותית / עירית קופפרברג ודוד גרין
פיתוח ותיקוף של כלי אבחון לתהליכים בסיסיים בקריאה ובכתיב: ממצאים על תפקוד של קוראים תקינים והצעות לשילוב כלי האבחון בהערכת קוראים מתקשים / מיכל שני, טלי זייגר ודורית רביד

מדורים
כנסים

כנס סקריפט החמישה עשר / חנה עזר
מושב מיוחד בכנס סקריפט הארבעה עשר "עונג קריאה" – שבעה קוראים משתפים / שושן ברוש-ויץ

ביקורת ספרים

"נשים קוראות: יתרונה של שוליות בחברה היהודית במזרח אירופה במאה התשע-עשרה" מאת איריס פרוש / תמר אלאור
"טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע" מאת גבריאל סלומון / רפי נחמיאס
"רוח הדברים: ניצני תרבות חקר ועיון" מאת גיסי שריג / שוש פולמן
"מפתח לדלת נעולה: לפרוץ את מחסום הדיסלקסיה" מאת עמלה עינת / לאה קוזמינסקי
"מילות מפתח: דפוסי תרבות ותקשורת בישראל" מאת תמר כתריאל / ענת קינן

רשימת קוראי מאמרים 2001-2000
תקצירים באנגלית