הגשת הצעות

הגשת הצעות להצגה בכנס

 • ההצעות תוגשנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד כקובץ וורד (word) מצורף לכתובת המייל של האגודה:
 • עם קבלת התקציר יישלח אישור למגישים על קבלתו.
 • כל תקציר יכלול את פרטי המגיש(ים), שיוך מוסדי, כתובת אימייל, 3-4 מילות מפתח, מתכונת ההצגה וסוג המחקר, ולא יעלה על 300 מילים (ראו הנחיות בהמשך).
 • כל ההצעות יישפטו באופן אנונימי על ידי הוועדה המארגנת של הכינוס (על ידי שופטים שהוועדה תמנה) על פי איכות המחקר או העבודה היישומית, הרלוונטיות שלה וחשיבותה, וכן על פי איכות הכתיבה של התקציר. 
 • מגישי ההצעות שיתקבלו לכנס יידרשו לאשר את השתתפותם ולשלם באמצעות הטופס המקוון.
 • בכל אולמי ההרצאות יימצאו מקרן ומחשב. יש לציין האם יש צורך בעזרים טכנולוגיים נוספים.

מתכונת ההצגה

 • הרצאה של 20 דקות (כולל זמן לתגובות)
 • פוסטר ברוחב 80 ס"מ ואורך 120 ס"מ

הנחיות לכתיבת התקציר

 • התקצירים יוגשו בעברית בלבד בגופן Ariel בגודל 12 ברווח 1.15.
 • הכותרת תיכתב בגופן 14 מובלט (bold) וממורכז.
 • מתחת לכותרת יש לכתוב את שם המגיש(ים) בגופן 12 מודגש, ואת המוסד האקדמי בגופן 12 רגיל.
 • מתחת למוסד האקדמי יש להוסיף את כתובת המייל של אחד הכותבים.
 • כל תקציר ייכתב כפסקה רציפה ויציג את מטרת המחקר, הרקע התיאורטי, שיטת המחקר, ממצאים ודיון.
 • התקציר לא יעלה על 300 מילים. נא לציין את מספר המילים בסוף כל תקציר.
 • אין לכלול תרשימים, טבלאות, איורים.
 • אפשר לכלול עד שלושה פריטים ביבליוגרפיים. האזכורים בתקציר, וכן פריטי הביבליוגרפיה בסוף התקציר, ייכתבו על פי כללי ה-APA.
 • בסוף התקציר יש לצרף:
  • 3-4 מילות מפתח.
  • לציין את מתכונת ההצגה – הרצאה או פוסטר
  • לציין את סוג המחקר – מחקר בסיסי, מחקר יישומי, מחקר התערבות, מחקר קליני, מחקר פעולה.